Partners®

Słownik pojęć

AGENT UBEZPIECZENIOWY (POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY)
Osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną z tytułu umowy ubezpieczenia do stałego bądź okazjonalnego dokonywania w jej imieniu czynności prawnych lub faktycznych związanych z zawieraniem bądź wykonywaniem umów ubezpieczenia albo pośredniczeniem przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczającego.
AKCJA
Papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego.
AKTYWA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
Mienie funduszu obejmujące środki pieniężne z wpłat uczestników funduszu, środki pieniężne, prawa nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw
ALOKACJA SKŁADKI
Przeznaczenie części składki na zakup jednostek Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Towarzystwo potrąca część wpłaconej kwoty, którą stanowią pobierane opłaty i ponoszone koszty. Pozostała (alokowana) część składki jest przeznaczana na zakup jednostek.
CAŁKOWITA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY
tymczasowa lub trwała niezdolność ubezpieczonego wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku do wykonywania obecnej pracy zawodowej lub innej pracy lub działalności zarobkowej, do której ubezpieczony posiada odpowiednie predyspozycje wynikające z jego wiedzy, zdobytego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia. Do oceny faktycznego nastania takiej niezdolności uprawniony jest wyłącznie ubezpieczyciel na podstawie opinii (dokumentacji) z nim współpracującego zakładu opieki medycznej. Niezdolność do wykonywanej pracy powinna jednocześnie nastąpić w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku objętych ubezpieczeniem i równocześnie powinny zostać spełnione pozostałe warunki umowy ubezpieczenia.
CENA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W FUNDUSZU INWESTYCYJNYM (cena zakupu/sprzedaży jednostki uczestnictwa)
patrz JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
CESJA
Przeniesienie praw własności z tytułu polisy na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej.
CHOROBA PRZEWLEKŁA
stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem.
DATA POCZĄTKOWA
data rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela podana w pierwszej umowie ubezpieczenia zawartej pomiędzy ubezpieczającym i ubezpieczycielem przy zachowaniu takich samych warunków i ciągłości ubezpieczenia. W przypadku zmiany warunków lub przerwania ciągłości ubezpieczenia za datę początkową uważa się datę rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela w nowej umowie.
DATA WEJŚCIA W ŻYCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
Data określona w danej umowie ubezpieczenia, z którą rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa – pod warunkiem, że została opłacona składka ubezpieczeniowa i umowę doręczono ubezpieczającemu. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu następującym po dniu wpłaty pierwszej składki ubezpieczeniowej.
DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE
dokumenty powiązane z zawartą umową ubezpieczenia - tj. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia (polisa) wraz załącznikami, aneksami, certyfikatami, warunki ubezpieczenia (OWU, SWU).
FUNDUSZ INWESTYCYJNY
Forma inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych (lub także np. papierów wartościowych) przez uczestników funduszu. Środki pieniężne, lokowane w fundusze inwestycyjne, są gromadzone w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego proponowania nabycia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz inwestycyjny posiada osobowość prawną, uczestnikami mogą natomiast zostać osoby fizyczne, osoby prawne, jak również podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Fundusze inwestycyjne są tworzone i zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
GROŹNA CHOROBA
Choroba powodująca bardzo poważne skutki zdrowotne, jak np. znaczne upośledzenie sprawności organizmu lub inwalidztwo. Ochroną ubezpieczeniową w ramach danego produktu ubepzieczeniowego objęte są tylko groźne choroby wymienione w warunkach ubezpieczenia danej umowy.
GWARANCJA OPŁACANIA SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH
W umowie ubezpieczenia ustalone zobowiązanie ubezpieczyciela do opłacania składek ubezpieczeniowych w razie niezdolności ubezpieczającego/ubezpieczonego do opłacania składek.
INWALIDZTWO
niezdolność ubezpieczonego do wykonywania w okresie zgłoszonym ubezpieczycielowi i kiedykolwiek w przyszłości wszelkich prac zarobkowych, do których ubezpieczony ma właściwe predyspozycje, wynikające z jego wiedzy, zdobytego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia, z uwzględnieniem możliwości ubezpieczonego do przekwalifikowania się na inny niż wykonywany dotąd rodzaj działalności zarobkowej. Faktyczne zaistnienie takiej niezdolności ocenia i ustala ubezpieczyciel na podstawie opinii (dokumentacji) współpracującego z nim zakładu opieki medycznej. W ramach ubezpieczenia Vision 1.4 rozróżnia się:
trwałe całkowite inwalidztwo
oznaczające trwałą i całkowitą niezdolność ubezpieczonego do wykonywania w okresie zgłoszonym ubezpieczycielowi i kiedykolwiek w przyszłości wszelkich prac zarobkowych, do których ubezpieczony ma właściwe predyspozycje, wynikające z jego wiedzy, zdobytego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia, z uwzględnieniem możliwości ubezpieczonego do przekwalifikowania się na inny niż wykonywany dotąd rodzaj działalności zarobkowej. Faktyczne zaistnienie takiej niezdolności może oceniać i ustalać wyłącznie ubezpieczyciel na podstawie opinii (dokumentacji) współpracującego z nim zakładu opieki medycznej. Choroba lub nieszczęśliwy wypadek, które spowodowały inwalidztwo powinny być objęte ochroną ubezpieczeniową i równocześnie powinny zostać spełnione pozostałe warunki umowy ubezpieczenia.
trwałe całkowite inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
charakterystyka – patrz trwałe całkowite inwalidztwo. Nieszczęśliwy wypadek, który spowodował inwalidztwo powinien być objęty ochroną ubezpieczeniową i równocześnie powinny zostać spełnione pozostałe warunki umowy ubezpieczenia.
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA (FUNDUSZE INWESTYCYJNE)
patrz CENA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
Część aktywów funduszu inwestycyjnego, które zostaną przez ubezpieczającego/ubezpieczonego zakupione po dokonaniu wpłaty na rachunek wybranego funduszu inwestycyjnego po odjęciu określonych opłat manipulacyjnych. Przez zakup jednostek uczestnictwa więc ubezpieczający/ubezpieczony nabywa praw majątkowych do udziału netto funduszu inwestycyjnego. Jednostki uczestnictwa są na bieżąco wyceniane, ich wartość się więc w trakcie trwania ubezpieczenia zmienia.
KARENCJA
patrz OKRES KARENCJI
W ramach ubezpieczenia Vision 1.4 przesunięcie terminu odpowiedzialności ubezpieczyciela o określony w umowie ubezpieczenia okres czasu, licząc od daty zawarcia ubezpieczenia. W trakcie okresu karencji ubezpieczony/ubezpieczający opłaca składki ubezpieczenowe, jednak nie przysługuje mu prawo do świadczenia.
NAGŁE ZACHOROWANIE
stan chorobowy powstały w sposób nagły, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej. Za nagłe zachorowanie uważa się zawał serca i udar mózgu, o ile przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający nie cierpiał na chorobę układu sercowo-naczyniowego (w tym nadciśnienie tętnicze lub chorobę wieńcową) lub cukrzycę.
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK
niespodziewane i nagłe działanie sił zewnętrznych,działanie ubezpieczonego lub innej osoby niezależne od woli ubezpieczonego, do którego doszło w trakcie obowiązywania ubezpieczenia i które doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu lub do śmierci ubezpieczonego.
OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
Odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu do osoby objętej ubezpieczeniem (ubezpieczonego) polegająca na zobowiązaniu do spełnienia świadczenia określonego w warunkach ubezpieczenia w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Odpowiedzialność ubezpieczyciela i jej wyłączenia i ograniczenia są określone w warunkach ubezpieczenia.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA
Patrz: REZYGNACJA Z POLISY, WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA, WYKUP UMOWY UBEZPIECZENIA
ODSZKODOWANIE
patrz ŚWIADCZENIE
suma, którą zakład ubezpieczeń jest obowiązany w razie zaistnienia określonego w umowie zdarzenia losowego wypłacić osobie, która zawarla z nim umowę ubezpieczenia.
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA - OWU
dokument sporządzony przez ubezpieczyciela, który ma zastosowanie do umowy ubezpieczenia i jest jej integralną częścią. OWU regulują prawa i obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczającego, określają prawa i obowiązki stron. OWU również określają sposób zawierania umowy ubezpieczenia, czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zakres i wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczyciela, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowań lub świadczeń ubezpieczeniowych.
OKRES KARENCJI
patrz KARENCJA
OKRES UBEZPIECZENIA
oznacza okres czasu, na który zostało zawarte ubezpieczenie. Ubezpieczenie można zawrzeć na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony.
OSOBA TRZECIA
Osoba, która nie jest jednym z podmiotów stosunku ubezpieczeniowego.
OSOBA UPRAWNIONA
patrz UPOSAŻONY, PEŁNOMOCNICTWO
osoba fizyczna wskazana przez ubezpieczającego jako osoba uprawniona do odbioru sumy ubezpieczenia w przypadku jego śmierci.
OSOBY BLISKIE
Małżonek ubezpieczającego/ubezpieczonego, osoby pozostające z nim w konkubinacie, jego rodzeństwo, wstępni, zstępni, teściowie, zięciowie i synowe, ojczym, macocha, pasierbowie, przysposobieni i przysposabiający.
PEŁNOMOCNICTWO
umocowanie prawne udzielone do występowania, zawierania umów oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu określonego podmiotu.
PŁATNIK SKŁADEK
patrz również UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY
osoba, która opłaca składki ubezpieczeniowe
POLISA
patrz UMOWA UBEZPIECZENIA
dokument wydany przez ubezpieczyciela, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, tj. umowa ubezpieczenia.
POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY
patrz AGENT UBEZPIECZENIOWY
PROSPEKT INFORMACYJNY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
Podstawowy dokument prawny regulujący działanie funduszu inwestycyjnego, zawierający statut funduszu inwestycyjnego oraz wszystkie informacje potrzebne do oceny ryzyka inwestycyjnego danego funduszu.
REGULAMIN PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH
Dokument sporządzony przez ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia VISP, zawierający podstawowe informacje o sposobach inwestowania, charakterystykę programów inwestycyjnych oferowanych w ramach ubezpieczenia VISP. Regulamin jest dołaczany do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.
REZERWY MATEMATYCZNE
Środki gromadzone przez ubezpieczyciela na pokrycie przyszłych gwarantowanych świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia. Rezerwy matematyczne są obliczane indywidualnie dla każdej umowy ubezpieczenia i są tworzone wtedy, kiedy składka ubezpieczeniowa pokrywa wysokość przyszłych świadczeń.
REZYGNACJA Z POLISY
patrz ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE, WYKUP
ROCZNICA
rocznica daty początkowej ubezpieczenia.
ROK UBEZPIECZENIOWY
rok, który rozpoczyna swój bieg w dniu rozpoczęcia ubezpieczenia lub w jego rocznicę.
RYZYKO UBEZPIECZENIOWE
Zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową.
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
opłata za ubezpieczenie. Wysokość składki ubezpieczeniowej określana jest na podstawie zasad ubezpieczeniowo-matematycznych obowiązujących dla poszczególnych typów ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia dodatkowego i jest podana w umowie ubezpieczenia (polisie).
SUMA UBEZPIECZENIA
kwota pieniężna określona przez ubezpieczycielaw umowie ubezpieczenia (polisie) stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela (w powiązaniu z opłacaną składką ubezpieczeniową) i ubezpieczającego dla celów określenia wysokości świadczenia ubezpieczeniowego w danym ubezpieczeniu (względnie ubezpieczeniu dodatkowym).
ŚWIADCZENIE
patrz ODSZKODOWANIE
suma, którą ubezpieczyciel wypłaca z tytułu ubezpieczenia osobowego w razie nastąpienia określonego wypadku losowego.
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA – SWU
Dokument ubezpieczeniowy sporządzony przez ubezpieczyciela, który ma zastosowanie do umowy ubezpieczenia i do Ogólnych warunków ubezpieczenia i zawiera szczegółowe określenie warunków, obowiązujących dla danego produktu ubezpieczeniowego (tj. np. ubezpieczenia VISP 1.4)
SZKODA
patrz WYPADEK, ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE, ZDARZENIE LOSOWE
majątkowy lub niemajątkowy skutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem.
TRWAŁE CAŁKOWITE INWALIDZTWO
patrz INWALIDZTWO
TRWAŁE CAŁKOWITE INWALIDZTWO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
patrz INWALIDZTWO
TRWAŁE USZKODZENIE CIAŁA
patrz TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU
TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU
patrz TRWAŁE USZKODZENIE CIAŁA
a) całkowita utrata organu lub innej części ciała,
b) całkowita utrata wszystkich funkcji organu lub innej części ciała,
c) inny stan istotnego ubytku struktury lub funkcji ciała, jeżeli dany stan został wskazany w umowie ubezpieczenia, jeżeli dany fakt został potwierdzony przez upoważniony do tego przez ubezpieczyciela zakład opieki medycznej.
UBEZPIECZAJĄCY
strona umowy ubezpieczenia. Osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składkę ubezpieczeniową.
UBEZPIECZENIE
obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego. Wykonanie tego obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.
UBEZPIECZONY
osoba, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.
UBEZPIECZYCIEL
towarzystwo ubezpieczeniowe występujące obok ubezpieczającego jako strona umowy ubezpieczenia.
UMOWA UBEZPIECZENIA (POLISA)
Dokumenty poświadczające zawarcie umowy między towarzystwem ubezpieczeniowym i ubezpieczonym. Na podstawie umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia w razie zajścia w umowie przewidzianego wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się do zapłaty składki.
UPOSAŻONY
osoba, która wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego uzyska prawo do świadczenia ubezpieczeniowego.
USTANIE UBEZPIECZENIA
patrz WYGAŚNIĘCIE
ustanie, wygaśnięcie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Data ustania ubezpieczenia jest najczęściej ustalona w polisie ubezpieczeniowej lub w innym dokumencie dotyczącym ubezpieczenia. Koniec odpowiedzialności ubezpieczyciela może również nastąpić wskutek odstąpienia jednej lub obu stron od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia, śmierci osoby ubezpieczonej lub także wyczerpania sumy ubezpieczenia.
WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE UBEZPIECZENIA
Kwestionariusz sporządzony przez ubezpieczyciela, w którym ubezpieczający lub osoba ubezpieczona określa wymagane przez siebie zmiany w umowie ubezpieczenia.
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
kwestionariusz sporządzony przez ubezpieczyciela, w którym osoba zainteresowana zawarciem umowy ubezpieczenia udziela ubezpieczycielowi swoje dane osobowe i określa parametry ubezpieczenia, które zamierza zawrzeć. Ubezpieczyciel na podstawie przyjętego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wydaje umowę ubezpieczenia (polisę).
WYGAŚNIĘCIE UBEZPIECZENIA
patrz USTANIE UBEZPIECZENIA
WYKLUCZENIA
ograniczenie lub zwolnienie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku zdarzeń ubezpieczeniowych wymienionych w warunkach umowy.
WYKUP
część tzw. ubezpieczenia gromadzonego przez ubezpieczyciela jako rezerwa matematyczna, obliczana za pomocą metod ubezpieczeniowo-matematycznych na dzień wygaśnięcia ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia określa, w jakich okolicznościach ubezpieczający uzyskuje prawo do otrzymania kwoty wykupu w momencie wygaśnięcia ubezpieczenia, a nie – z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego. Jeżeli wspomniane warunki powstania prawa do wykupu zostają spełnione, ubezpieczający ma prawo do otrzymania, po złożeniu wniosku na piśmie, kwoty wykupu od ubezpieczyciela. Kwota wykupu jest wymagalna w terminie trzech (3) miesięcy od dnia otrzymania przez ubezpieczyciela wniosku o wypłatę kwoty wykupu. Jeżeli ubezpieczający nie jest tożsamy z ubezpieczonym, a dane ubezpieczenie nie jest ubezpieczeniem grupowym, wypłata kwoty wykupu wymaga pisemnej zgody ubezpieczonego.
WYPADEK
patrz SZKODA, ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE, ZDARZENIE LOSOWE
zdarzenie losowe, powodujące wystąpienie szkody na osobie w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, przewidziane w umowie i w warunkach ubezpieczenia. W wyniku wystąpienia tego zdarzenia powstaje obowiązek wypłaty odszkodowania (świadczenia) przez ubezpieczyciela.
WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA
patrz ODSTĄPIENIE, REZYGNACJA, WYKUP
Zrezygnować z ubezpieczenia, a więc rozwiązać stosunek umowny, powstały pomiędzy ubezpieczycielem i ubezpieczającym/ubezpieczonym, może każda ze stron umowy poprzez złożenie wypowiedzenia lub odstąpienie od umowy ubezpieczenia. Sposób rezygnacji z ubezpieczenia jest ustalony w warunkach ubezpieczenia i w umowie ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia przed terminem zakończenia obowiązywania ubezpieczenia powiązane z wypłatą środków finansowych nazywa się wykup.
WZNOWIENIE UMOWY UBEZPIECZENIA
W razie wygaśnięcia umowy ubezpieczenia z powodu nieopłacenia składek ubezpieczeniowych może ubezpieczający w terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia wznowić ochronę ubezpieczeniową.
ZDARZENIE LOSOWE
przypadkowe i niezależne od woli ludzkiej zdarzenie, zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu osoby. Cechą zdarzeń losowych jest ich przypadkowość i niezależność od woli człowieka, możliwość ich wystąpienia, powtarzalność i przewidywalność, równomierność w czasie i przestrzeni. Najczęściej ubezpieczenie dotyczy tych zdarzeń losowych, których nastąpienie nie jest pewne, ale możliwe. Wyjątkiem jest śmierć, której nastąpienie jest pewne, ale nieznana jest chwila tego zdarzenia.
ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE
losowe okoliczności bliżej określone w umowie ubezpieczenia lub w szczególnych przepisach prawa, do których odwołuje się umowa ubezpieczenia, pociągające za sobą powstanie obowiązku wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela.
ZYSK Z INWESTYCJI (FUNDUSZE INWESTYCYJNE)
Dochód wynikający z różnicy między ceną, po jakiej uczestnik ubezpieczenia odkupił jednostki uczestnictwa, a ceną nabycia tych jednostek, w przypadku, gdy cena odkupienia jest wyższa od ceny nabycia. Im większa to różnica, tym wyższy zysk uczestnika. Zysk z inwestycji zależy od wielu czynników, m.in. od celu inwestycyjnego funduszu, umiejętności osób zarządzających, koniunktury na rynku oraz horyzontu inwestycji. Prawdopodobieństwo osiągnięcia większego dochodu jest tym wyższe, im dłuższy horyzont inwestycji.