Partners®

Regulamin korzystania

Operatorem stron internetowych www.metlife.cz jest MetLife Europe d.a.c., dalej nazywana „Operatorem“, która zgodnie z [czeską] ustawą nr 121/2000 Dz.U., prawo autorskie, z późniejszymi zmianami (dalej nazywaną „prawem autorskim“) może wykonywać prawa majątkowe do przedmiotowych stron internetowych.

Operator ustanawia następujący regulamin korzystania ze stron internetowych www.metlife.cz (dalej nazywany „Regulaminem“):

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich wchodzących na strony z zamiarem korzystania ze stron internetowych www.metlife.cz.
 2. Zanim zaczną Państwo korzystać ze stron www.metlife.cz prosimy o przeczytanie Regulaminu, bowiem wchodząc na strony www.metlife.cz i korzystając z nich wyrażają Państwo zgodę na niniejszy Regulamin, który staje się dla Państwa wiążący. Jeżeli nie zgadzają się Państwo choćby w części z brzmieniem Regulaminu, prosimy o zaprzestanie korzystania ze stron (opuszczenie stron) www.metlife.cz.
 3. Operator może całkowicie lub częściowo uzależnić dostęp do stron www.metlife.cz od przekazania pewnych danych osobowych użytkownika w rozumieniu [czeskiej] ustawy nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych. Wówczas Operator będzie postępować z przedmiotowymi danymi zgodnie z przepisami prawa Republiki Czeskiej, w tym będzie spełniać względem Państwa swój obowiązek informacyjny.
 4. Strony www.metlife.cz nie korzystają z plików cookies.
 5. MetLife to słowny zarejestrowany znak towarowy, zaś Snoopy to słowny, słowno-graficzny i graficzny zarejestrowany znak towarowy. Stosowanie chronionych znaków towarowych zostało uregulowane przez [czeską] ustawę nr 441/2003 Dz.U., o znakach towarowych, z późniejszymi zmianami.
 6. Bez uprzedniej zgody Operatora na piśmie, nie można korzystać ze stron www.metlife.cz (w całości ani z ich poszczególnych części) dla celów innych niż potrzeby własne . Zgodnie z prawem autorskim wszelkie wykorzystywanie stron (korzystanie ze stron) w celu innym niż potrzeby własne wymaga uprzedniej zgody Operatora. Dostęp do stron www.metlife.cz oraz korzystanie z nich jest ze strony Operatora bezpłatne.
 7. Bez uprzedniej zgody Operatora na piśmie nie wolno w żaden sposób zmieniać wyglądu, parametrów technicznych ani treści stron www.metlife.cz.
 8. Wszelkich zmian, usunięcia lub uzupełnienia dowolnej części stron dokonuje wyłącznie Operator.
 9. Operator czerpie pewne informacje publikowane na stronach www.metlife.cz z innych źródeł, uważanych przez siebie za wiarygodne. Jednak Operator w żadnym wypadku nie odpowiada za poprawność i aktualność opublikowanych informacji.
 10. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników w związku z korzystaniem ze stron www.metlife.cz. Ponadto Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za reklamę ani żadną inną formę promocji prowadzoną przez dowolną osobę trzecią za pośrednictwem stron www.metlife.cz. Operator nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za treść należących do osób trzecich stron internetowych, na które można dostać się przez link opublikowany na stronach www.metlife.cz.
 11. Wszelkie dane lub informacje opublikowane na stronach www.metlife.cz, z wyjątkiem niniejszego Regulaminu, nie mają charakteru żadnej czynności prawnej zmierzającej do powstania, zmiany lub wygaśnięcia stosunku prawnego między Operatorem a użytkownikiem stron www.metlife.cz, chyba że w konkretnym przypadku jednoznacznie wskazano inaczej.
 12. Zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu może jednostronnie dokonać wyłącznie Operator. Stosunki prawne zawiązane między Operatorem a użytkownikiem stron przed zmianą lub uchyleniem Regulaminu podlegają brzmieniu skutecznemu w dacie zawiązania tychże stosunków. Zmiany dokonane przez Operatora są dla Państwa wiążące, dlatego powinni Państwo odwiedzać niniejszą stronę regularnie, aby zapoznać się z aktualnym brzmieniem Regulaminu, obowiązującego podczas korzystania ze stron.
 13. Regulamin korzystania z stron www.metlife.cz staje się ważny i skuteczny z dniem publikacji.
 14. Regulamin opublikowano dnia 25.04.2013